Regulamin i polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z serwisu Weemto.com (zwanego dalej Serwisem) przez jakąkolwiek osobę (zwaną dalej Użytkownikiem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń z jego strony.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa polskiego. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę oraz sposób wykorzystania Serwisu. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu i wszelkie swoje działania podjęte w Serwisie ponosi Użytkownik.
 3. Serwis pozostaje światopoglądowo, ideologicznie i religijnie neutralny i nie utożsamia się z treściami dodawanymi przez jego Użytkowników.
 4. Właściciel serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie nigdy wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności

Portal informacyjno-rozrywkowy Weemto.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika portalu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jesli nie zgadzasz sie z naszą Polityką Prywatności, prosimy nie korzystaj z portalu Weemto.com.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: portal Weemto.com nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników portalu.

W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane: nick (login) i adres e-mail, oraz informacje, które zostały udostępnione poprzez Facebooka. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.
Weemto.com jest uprawnione do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych JEDYNIE podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu Weemto.com

 1. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy lub odpłatny.
 2. Właściciel zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług darmowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody.
 4. Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.


Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji Serwisu. Nie będzie można między innymi grać i logować się do własnego Konta.

Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Użytkownik nie może kopiować lub reprodukować danych umieszczonych w Serwisie.
 3. Z Serwisu mogą korzystać osoby powyżej 13 roku życia.
 4. Serwis ma prawo do edycji, modyfikowania i usuwania treści stworzonych przez Użytkownika oraz wykorzystania ich w dowolnej formie.
 5. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 7. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 10. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis Weemto.com zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 11. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.
 12. Użytkownik nie może korzystać z naszego Serwisu::
  • dla swojego własnego zysku handlowego;
  • w celu oferowania jakiejkolwiek formy reklamy lub promocji bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
  • w celu podawania jakichkolwiek fałszywych informacji osobistych lub informacji, zawartości lub materiałów w imieniu innej osoby bez zezwolenia.

Polityka powiadamiania drogą elektroniczną i zgoda użytkownika

Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez nas drogą elektroniczną wymaganych powiadomień i innych informacji dotyczących Serwisu. W razie wycofania takiej zgody prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu poprzez usunięcie swojego konta.

Prawo Użytkownika do korzystania z Serwisu wygasa automatycznie w przypadku naruszenia przez niego niniejszych Warunków lub jakichkolwiek zasad lub wytycznych opublikowanych w związku z Serwisem. Zastrzegamy sobie również prawo do usunięcia, według naszego wyłącznego uznania, z jakiegokolwiek powodu dostępu Użytkownika do całości lub części Serwisu, z powiadomieniem lub bez niego.

Skargi o naruszenie praw własności intelektualnej

Jeżeli zdaniem Użytkownika przez Serwis lub na nim naruszane są jakiekolwiek jego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej (prawa WI), prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym, przesyłając jednocześnie:

 1. nazwisko i pełne dane kontaktowe zgłaszającego;
 2. określenie URL lub innej konkretnej lokalizacji Serwisu, gdzie znajduje się materiał, którego naruszenie zgłoszono (informacja ta musi być wystarczająco szczegółowa, aby umożliwić nam zlokalizowanie takiego materiału);
 3. kopia zezwolenia, w którym zgłaszający otrzymał prawo do korzystania i ochrony takiego prawa WI (jeżeli zgłaszający nie jest właścicielem prawa WI,);
 4. określenie lokalizacji, w której znajduje się oryginał lub uwierzytelniona kopia dzieła chronionego prawem autorskim (na przykład URL stron internetowych, gdzie jest ono publikowane lub tytuł książki, w jakiej zostało opublikowane, lub też w przypadku zarejestrowanej marki wyciąg z rejestru stanowiącego dowód rejestracji);
 5. opis prawa WI, które zgodnie z roszczeniem zostało naruszone, i opis działania stanowiącego naruszenie;
 6. podpis elektroniczny lub fizyczny właściciela praw WI lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu;
 7. oświadczenie zgłaszającego o posiadanym w dobrej wierze przekonaniu, że właściciel praw autorskich, jego przedstawiciel lub przepisy prawne nie zezwalają na kwestionowane wykorzystanie.

Przypisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej
 2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym weemto.com/terms-and-conditions
 3. Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem weemto.com/terms-and-conditions
 4. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.
 5. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.